Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Over Academie Filarski Voor je liggen de algemene voorwaarden van Academie Filarski. Hieronder vind je de belangrijkste gegevens: Adres: Academie Filarski Van Beverwijkstraat 34, 5481 RX Schijndel Website: https://www.academiefilarski-online.nl/ Academie Filarski is op de volgende manieren bereikbaar: Telefoonnummer: +31 (0)73 549 37 45 E-mail: contact@academiefilarski.nl Facebook.com/academiefilarski.nl (rechtstreek bereikbaar via de chatfunctie) Andere belangrijke gegevens: KvK-nummer: 67587283 Btw-nummer: NL068934683B01


Artikel 2 - Definities In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de definities van deze begrippen. Wanneer er wordt gesproken over Academie Filarski dan bedoelen we daarmee de onderneming Academie Filarski die aan jou diensten en/of (toegang tot) digitale inhoud op afstand aanbiedt. Zie ook artikel 1. Jij (of waar toepasselijk je/jouw) bent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met je handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Academie Filarski sluit met jou een overeenkomst op afstand. Dat is een overeenkomst tussen Academie Filarski en jou die wordt gesloten via de website van Academie Filarski, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Techniek voor communicatie op afstand is een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat jij en Academie Filarski gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. Onder het herroepingsrecht wordt verstaan de mogelijkheid die jij hebt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De bedenktijd is de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van je herroepingsrecht. Een duurzame gegevensdrager is elk hulpmiddel, waaronder ook begrepen e-mail, dat jou en Academie Filarski in staat stelt om informatie die aan jou of Academie Filarski persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Om verwarring te voorkomen: als er wordt gesproken over dag dan wordt daarmee bedoeld een kalenderdag.


Artikel 3 - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Academie Filarski en op elke overeenkomst op afstand die tot stand komt tussen jou en Academie Filarski. Academie Filarski doet zijn best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen.


Artikel 4 - Het aanbod Wanneer Academie Filarski jou een aanbod doet dan worden de digitale inhoud en/of diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven. Academie Filarski vertelt jou ook wat je rechten en plichten zijn, als jij het aanbod accepteert. Zo kun jij een goede beoordeling van het aanbod maken. Als een aanbod maar een bepaalde tijd geldig is of als er bepaalde voorwaarden aan vast zitten, dan wordt dat natuurlijk in het aanbod vermeld. Als er sprake is van een kennelijke fout of kennelijke vergissing in een aanbod, dan is Academie Filarski niet gebonden aan het aanbod.


Artikel 5 - De overeenkomst Op het moment dat jij het aanbod aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden komt de overeenkomst tot stand. Academie Filarski zal dit aan jou bevestigen per email. Zolang Academie Filarski jou geen bevestiging heeft gestuurd (controleer ook je spam-map), mag jij de overeenkomst nog ontbinden. Let echter wel, Academie Filarski kan, binnen de wettelijke kaders, controleren of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook kan Academie Filarski daarbij kijken naar andere feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Academie Filarski na deze controle tot de conclusie komt dat er goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, dan heeft Academie Filarski het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst. Uiteraard wordt zo een beslissing gemotiveerd. Wanneer wij een overeenkomst sluiten met jou neem jij een abonnement voor de periodieke levering van digitale inhoud. Het abonnement heeft een looptijd van drie maanden. Als je niet wil dat het abonnement wordt verlengd na deze drie maanden, dien je het tijdig op te zeggen (zie artikel 11). Indien je het abonnement niet opzegt wordt deze stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Je kan het dan opzeggen met een opzegtermijn van één maand (zie artikel 11). Academie Filarski doet haar best om te zorgen voor een veilige website.


Artikel 6 - Herroepingsrecht Wanneer jij digitale inhoud bij Academie Filarski afneemt, dan wil je natuurlijk direct toegang daartoe. Daarom vraagt Academie Filarski je bij de aankoop van de digitale inhoud twee dingen te doen: 1. Aangeven dat je direct toegang tot de digitale inhoud wilt; en 2. Verklaren dat jij afstand doet van je herroepingsrecht op het moment dat Academie Filarski jou toegang tot de digitale inhoud verleent. Dit doe je door bij aankoop van de digitale inhoud een hokje aan te vinken waarmee je de bovenstaande twee punten verklaart. Je mag dan direct gebruik maken van de digitale inhoud, maar je hebt dan geen herroepingsrecht meer.


Artikel 7 - De prijs Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 8 - Nakoming overeenkomst en extra garantie Academie Filarski staat ervoor in dat haar diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 9 - Levering en uitvoering Academie Filarski levert de toegang tot digitale inhoud en bijbehorende diensten via het door jou opgegeven e-mailadres.


Artikel 10 - Digitale inhoud Academie Filarski doet uiteraard haar best om jou goed van dienst te zijn. De informatie verstrekt in de digitale inhoud is uitsluitend informatief bedoeld en vormt, waar toepasselijk, een vrijblijvend advies. Het vormt geen instructie tot een bepaald handelen of nalaten. Het bereiken van enig beoogd resultaat naar aanleiding van de digitale inhoud kan dan ook niet worden gegarandeerd. De digitale inhoud mag enkel door jou, de partij met wie Academie Filarski een overeenkomst heeft gesloten, worden geraadpleegd met als doel informatie vergaren over het onderwerp van de digitale inhoud. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie uit de digitale inhoud openbaar te maken, te delen met derden, te kopiëren of op een andere manier te gebruiken die in strijd is met de (auteurs)rechten van Academie Filarski.


Artikel 11 - Opzeggen abonnement Wanneer wij een overeenkomst sluiten met jou neem jij een abonnement voor de periodieke levering van digitale inhoud. Het abonnement wordt na afloop van de initiële drie maanden stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Na afloop van de initiële drie maanden heb jij het recht het abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Om je abonnement op te zeggen stuur je ons een schriftelijke opzegging, bijvoorbeeld per e-mail. De maand opzegtermijn wordt gerekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin we jouw opzegging hebben ontvangen. Dus stuur je bijvoorbeeld op 15 januari een opzegging, dan gaat de opzegtermijn van één maand lopen op 1 februari. Bij je opzegging ben je niet verplicht een reden op te geven, maar we waarderen het natuurlijk als je dat wel doet.


Artikel 12 - Betaling Wanneer je Academie Filarski niet vooruitbetaalt, dan dien je het verschuldigde bedrag over te maken binnen 14 dagen nadat je de bevestiging van de overeenkomst hebt ontvangen. Indien je een abonnement neemt bij Academie Filarski wordt het abonnementsgeld, na afloop van de eerste drie maanden, steeds maandelijks geïnd door middel van automatisch incasso. Je betaalt in dat geval steeds een maand vooruit. Jij bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Academie Filarski te melden. Als jij niet op tijd betaalt, dan zal Academie Filarski jou hierop wijzen. Je krijgt dan nog eens een termijn van 14 dagen om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Als je dan nog steeds niet hebt betaald, ben je Academie Filarski na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag totdat je het bedrag alsnog voldoet. Academie Filarski kan dan bovendien de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00, met een minimum van € 40,00.


Artikel 13 - Klachten Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan is dat natuurlijk jammer. Academie Filarski heeft een klachtenprocedure voor zulke gevallen. Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd nadat je gebreken hebt geconstateerd schriftelijk bij Academie Filarski in te dienen. Je dient je klacht volledig en duidelijk te omschrijven. Academie Filarski beantwoordt klachten binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Mocht een klacht een langere verwerkingstijd nodig hebben, dan geeft Academie Filarski jou binnen 14 dagen na ontvangst een indicatie wanneer je een uitvoerig antwoord kan verwachten. Je moet Academie Filarski in ieder geval vier weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil.


Artikel 14 - Geschillen Op overeenkomsten tussen jou en Academie Filarski waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.Contactgegevens

Academie Filarski

Van Beverwijkstraat 34
5481 RX Schijndel
+31 (0)73 549 37 45
contact@academiefilarski.nl

KvK 67587283

ONTDEK hier de Kadootjes

van Marian Filarski